Уведомление

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г.)

 

Информация за контакт с възложителя:

 1. 1.                    „ ЛОРКА”  ЕООД  ЕИК   BG 201071595

Представлявано от Олег Янков Терзиев;  ЕГН: 5102011202  

2.Пълен пощенски адрес. Гр. Варна Бул. „Ца Освободител” 162 А

3.Телефон, факс  052 571 581 и e-mail.  office@lorka.bg

4.Лице за контакти:  Олег Янков Терзиев 0887 607 368

 

II.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Изграждане на цех за производство на вододисперсионни бои и хидроизолации

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: Производствената дейност съществува от 1997 г, като част от дейността на  фирма АКРОЛ и под марката АКРОЛ, находяща се на ул. „Перперикон” 9. След Разделяне на фирмата на две части производството се премести в новата фирма „ЛОРКА”.  Фирмата има натрупан опит в производството на екологични продукти в строителството, изградила е мрежа от потребители и има възможност за развитие.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. – съобразно изискванията на нормативната база фирмата подава периодично необходимата информация за вида, количеството на съответните продукти и пусканите на пазара опаковки в справка за РИОКОС

 4.Подробна информация за разгледани алтернативи:  В момента фирмата е под наем. В продължение на 2 години е търсен парцел. През 2014 г е закупен парцел от Елкомерс Вяра ООД на подходящо място, комуникации и промишлен статут и с подходящи параметри за инвестиция.

5.Местоположение на площадката :гр. Варна, Западна промишлена зона, бул.Атанас Москов 12 включително необходима площ за временни дейности по време на строителството –  в рамките на самия парцел

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

 • Вид на дейността  в  обекта.
 • Производствена .
 • - за приемане и съхранение  на суровините, производство на бои,  мазилки и хидроизолации
 • пълнене  в опаковки,  съхранение  на готовата продукция  и  експедиция на готовата продукция.
 • В цеха няма да се извършват химически процеси между отделните компоненти, а само механично бъркане,  финно диспергиране и сгъстяване. В процеса на подготовка на продуктите няма топлинни процеси, загряване, и изпарения. Всички суровини се доставят от специализирани производители със съответните сертификати на едро.
 • Всички произвеждани продукти са на водна основа и няма използване или отделяне на вредни вещества при тяхното произвеждане, съхранение или ползване и не попадат към точка 98 от Приложение 1 към чл.2 ал.12.
 • Спомагателна
 • Административно битова
 • Годишните обеми се подават ритмично съобразно изискванията на нормативната база в РИОСВ. Планираме среден годишен обем 52 000 кг. Отчета за 2012 г е изпратен в РИОСВ на 20.3.2013
 • Прилагам част от технологичния проект на бъдещата сграда

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура- не се налага промяна на съществуващата пътната инфраструктура.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. Инвестиционния проект е на 2 етапа със застроена площ 202 квм. Първи етап – изграждане на 3 етажа от сградата. Втори етап – 2 етажа.

9.Предлагани методи за строителство: стандартна железобетонна конструкция според нормативната база за такъв вид строителство.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията – вода, инертни материали, пясък, чакъл и др.

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. Технологията на производство е безотпадъчна.

На основание  чл. 28 ал.1 от НООО, приета с МП 271 от 2010, фирмата има сключен договор  с „Булекопак” на основание чл.14, ал.1 от ЗУС за обезпечаване  рециклирането на опаковките пускани в търговската мрежа.

Годишните отчети за обема на продукцията, количествата отпадъци и летливи органични съединения се внасят редовно в РИОСВ. За 2012 г са внесени на 20.3.2013 по надлежен ред на вниманието на г-жа Анна Драгнева и г-жа Релен Ариф.

Прилагам титулна страница на договора с „Булекопак”

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: Производството е безотпадъчно, екологично чисто и не влияе върху околната среда. Всички продукти са на водна основа.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).:

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. – визата за проектиране е съгласувна с  всички необходими инстанции

15.(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. - няма

16.(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти. - няма

 

III.Местоположение на инвестиционното предложение

 

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа. парцела се намира в  гр. Варна, Западна промишлена зона, бул. Атанас Москов 12

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.  Единствен ползвател на имота е ЛОРКА ЕООД

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. По одбрен УП имота е предназначен за промишлено строителство.

4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа. -  Имота не попада в защитените зони на НАТУРА 2000, няма въздействие върху тях.

4а.(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. – не е необходимо

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. - няма

 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. Произвежданите продукти са на водна основа, хомогенизирането им става чрез бъркане, няма химически процеси и изпарения на вредни съставки. По протоколи на   Научноизследователски строителен институт НИСИ – София, продуктите отговарят на всички стандарти и по съгласуване с Националния център за хигиена са безвредни за хората, домашните животни и околната среда.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.-в близост до обекта няма обекти от Националната екологична мрежа

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). .- няма въздействие

4.Обхват на въздействието - географски район; за- сегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). .- няма засегнато население

5.Вероятност на поява на въздействието. няма въздействие

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. Не са необходими

8.Трансграничен характер на въздействията. - няма

 

 

                                                                      Управител:

                                                                                              Олег Терзиев