УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН WWW.LORKA.BG  :

Собственост на :

ЛОРКА ЕООД

АДРЕС : гр. Варна, бул. Атанас Москов 12

БУЛСТАТ : BG201071595

МОЛ : Олег Терзиев

Телефон : 052/571 581

Ако използвате услугите предлагани от този уеб сайт се счита, че сте приели описаните по-долу условия.

Моля да се запознаете с тях и да ги спазвате.

Правила и Условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.lorkaart.bg Тези условия обвързват и важат са всички потребители. С натискане на бутона “Финализирай поръчката”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на / www.lorka.bg /, съхранение на  IP адреса на потребителя / клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.lorkaart.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. При създаване на поръчка Потребителя / клиента се задължава да се запознае с „Поръчка и доставка“. В случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен, то ТЪРГОВЕЦЪТ  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

5. След кликане на бутона “Финализирай поръчката”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „КОЛИЧКА“-та. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен

6.ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя / клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
7.Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

II. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

8. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира, че при производтсвени отклонения от качеството на предлаганите от него продукти, такива следва да бъдат подменени с нови в рамките на 30 – дневен срок, освен ако с клиента не се договори друго.

III. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до указан от потребителя / клиента адрес. Предаване на поръчка в посочен обект на ТЪРГОВЕЦА е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа. Цените на всеки артикул в онлайн магазин LORKA са крайни с ДДС. Доставката се заплаща отделно освен когато е за поръчки с безплатна доставка.

IV. Плащане

Заплащането на стоките предлагани в магазина www.lorka.bg е осигурено по два начина:

– Наложен платеж – заплащене чрез куриер

– Разплащане с карта чрез виртуален терминал 

Данните, които картодържателя посочва в процеса на оформяне и плащане на поръчката като: номер на карта, срок на валидност, кодът за защита на платежния инструмент (напр. CSV или CVV). и др., когато клиента избира метод на плащане с дебитна или кредитна карта са конфиденциална информация до която ние, като администратори на сайта www.lorka.bg , нямаме достъп. С тази информация разполага единствено и само банката-издател на съответната карта.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ / КЛИЕНТА

10.Клиентът се задължава:

  • да посочи точен и валиден телефонен номер, адрес  и имейл, 
  • да плати цената на стоката, 
  • да заплати разходите по доставката, освен когато тя е безплатна и 
  • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

11.Потребителят / клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

12.Потребителят/ клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин при финализиранена поръчката


13. Всеки потребител / клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•  да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от LORKA услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят / Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез  LORKAART.BG в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

14.ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
15. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез LORKAART.BG

16.ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя / клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).


17. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА
18. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. По време на регистрация на акаунт Потребителя / клиента се задължават да се запознаят с „Правила и Условия за ползване“ предоставена от ТЪРГОВЕЦА. След поставена отметка се счита че потребителя се е запознал и е съгласен с декларацията. В случай, че Потребителя заяви, че не е съгласен, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.


19. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на e-mail адрес от формата КонтактиТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

20. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

21ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите „Лични Данни”. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Правила и Условия за ползванеТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

22. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 VI. Политика за защита на личните данни

Всеки има право на неприкосновеност на личния живот, затова искаме да Ви информираме за начина, по който използваме Вашите лични данни. Препоръчваме Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете как и за какво ги използваме.

За достъп до магазин www.lorka.bg не е необходимо създаването на акаунт, но за да имате достъп до всички опции (цени, поръчка и др.) на сайта се изисква вашата регистрация и ви молим да предоставите конкретна  информация за която ви уверяваме, че няма да бъде използвана неправомерно. Информацията, която събираме, включва  имената на посетителя, негов актуален e-mail, телефонен номер, адрес за местожителство, адрес за доставка ако е различен и такава постъпваща от браузъра, който се използва.

Личните данни, предоставени на магазин www.lorka.bg  в процеса на регистрация, ще бъдат използвани от нас, за да влезем във връзка с Вас и/или да Ви изпратим поръчаните продукти от сайта, както и в случай, че трябва да Ви уведомим за важни промени по Вашите поръчки или регистрация.

При направена поръчка в сайта ние ще предоставим името, адреса и телефона Ви на куриерска фирма Еконт Експрес  или Спиди, които са им необходими за доставянето и.

Данните, които картодържателя посочва в процеса на оформяне и плащане на поръчката като: номер на карта, срок на валидност, кодът за защита на платежния инструмент (напр. CSV или CVV). и др., когато клиента избира метод на плащане с дебитна или кредитна карта са конфиденциална информация до която ние, като администратори на сайта www.lorka.bg , нямаме достъп. С тази информация разполага единствено и само банката-издател на съответната карта. 

С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, ние няма да разкриваме никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълним нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на престъпление) или когато преценим, че това е нужно за да защитим нашите права, собственост или лична безопасност, както и тези на нашите потребители и клиенти или трети лица.

VII.ИЗМЕНЕНИЯ

23.Правила и Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА , който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Правила и Условия за ползване и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените, като на видно място в Интернет страницата се публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

24. Под “Потребител / клиент” се разбира всеки, който се е регистрирал в Онлайн магазин www.lorkaart.bg
25. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други опции свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
26. Онлайн магазина  www.lorka.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА

27. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

ВРЪЗКА С КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕЛИТЕЛИТЕ:

https://kzp.bg/podavane-na-zhalba